fbpx

IMPORT ONE STOP SHOP

Import-One-Stop-Shop prosedürü, KDV alanında özel bir düzenlemedir ve üçüncü bir ülke topraklarından ithal edilen ve maddi değeri 150 avroya kadar olan malları özel kişilere satan girişimcilere yöneliktir.

Import-One-Stop-Shop prosedürü, KDV alanında özel bir düzenlemedir ve üçüncü bir ülke topraklarından ithal edilen malları, 150 avroyu geçmeyen sevkiyatlarda mesafeli satış yapan girişimcilere yöneliktir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 18k Maddesi uyarınca kendi adlarına hareket eden girişimcilerin veya temsilcilerin, bu özel düzenlemeye giren işlemleri merkezi olarak bir vergi beyannamesi ile Federal Merkezi Vergi Dairesi’ne iletmelerini sağlar.

Bu özel düzenlemenin uygulanmasına bakılmaksızın, AB’ye ithal edilen düşük değerli mallar için gümrük formaliteleri yerine getirilmelidir.

Yürürlüğe Girme

Import-One-Stop-Shop düzenlemeleri 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girer.

 

Prosedür, üçüncü bir ülke topraklarından ithal edilen ve maddi değeri 150 avroyu geçmeyen sevkiyatlarda Avrupa Birliği (AB) içindeki özel kişilere mesafeli satış yapan tüccarlara yöneliktir.

Üçüncü ülke topraklarından ithal edilen ve maddi değeri 150 avroyu geçmeyen sevkiyatlarda teslimine yardımcı oldukları ve bu nedenle malları kendileri teslim etmiş gibi muamele görecekleri bir elektronik arayüz sağlarlar.

Özel düzenlemeye katılıma aşağıdakiler için izin verilir:

Yerli Girişimciler

AB, yerleşik oldukları üçüncü ülke ile karşılıklı idari yardım konusunda bir anlaşma yapmışsa, Topluluk topraklarında yerleşik olmayan girişimciler (şu anda sadece Norveç)

Sözleşme ile Almanya’da mukim bir temsilci atadıysanız ve Federal Merkezi Vergi Dairesine bu durumu bildirdiyseniz, Topluluk topraklarında ikamet etmeyen girişimciler

Almanya’da ikamet eden bir temsilciyi sözleşmeyle atadıysanız ve Federal Merkezi Vergi Dairesine bu durumu bildirdiyseniz, Topluluğun geri kalanında ikamet eden girişimciler

Özel düzenleme anlamında temsilci:

Özel düzenleme anlamında temsilci, tüccar adına ve hesabına Import-One-Stop-Shop özel düzenlemesi kapsamında üçüncü bir ülke topraklarından ithal edilen malların mesafeli satışını yapan tacir tarafından vergi ödemek ve yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü kişi olarak (Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13a Maddesi) atanan ülke topraklarında yerleşik bir kişidir.  Satış Vergisi Uygulama Kararnamesi Bölüm 18k.1 Paragraf 10’u da karşılaştırın.

 

Özel Düzenlemenin Faydaları

Import-One-Stop-Shop, girişimcilerin özel düzenleme kapsamındaki diğer AB Üye Devletlerinde yaptıkları mesafeli satışlarını satmalarını sağlar,

 

basitleştirilmiş bir gümrük beyannamesi ile beyan etmek,

aylık olarak özel vergi beyannamesi ile beyan etmek,

bu vergi beyannamesini elektronik yollarla Federal Merkezi Vergi Dairesi (BZSt) aracılığıyla merkezi olarak iletmek ve toplam vergiyi ödemek.

Import-One-Stop-Shop prosedürüne katılanlar için, üçüncü ülkeden ithal edilen ve maddi değeri 150 avroyu geçmeyen malların teslimatları, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 5. Maddesinin 1. Paragrafının 7. satırına göre ithalat KDV’sinden muaftır.

 

Yükümlülükler

Özel düzenlemeye katılımla ilgili çeşitli yükümlülükler vardır. Bazı temel yükümlülükler aşağıda açıklanmıştır.

 

Vergi beyannamesinin zamanında sunulması

 

import one stop shop

Vergi beyannamesi, vergilendirme dönemini takip eden takvim ayının sonuna kadar elektronik olarak Federal Merkezi Vergi Dairesine sunulmalıdır. Bu, aşağıdaki son teslim tarihlerine neden olur:

Vergilendirme Dönemi                  Teslim Tarihi

Ocak                                                      28 Şubat’a kadar

Şubat                                                    31 Mart’a kadar

Mart                                                      30 Nisan’a kadar

Nisan                                                     31 Mayıs’a kadar

Mayıs                                                    30 Haziran’a kadar

Haziran                                                 31 Temmuz’a kadar

Temmuz                                              31 Ağustos’a kadar

Ağustos                                                 30 Eylül’e kadar

Eylül                                                       31 Ekim’e kadar

Ekim                                                      30 Kasım’a kadar

Kasım                                                    31 Aralık’a kadar

Aralık                                                     Müteakip yılın 31 Ocak’ına kadar

Söz konusu takvim ayında satış yapılmamış olsa bile, belirtilen tarihlere kadar vergi beyannamesi (sıfır beyanname diye adlandırılır) sunulmalıdır.

 

Vergi beyannamesi, kayıt numarasını, vergilendirme dönemini ve bu özel plana tabi işlemlerin gerçekleştirildiği her Üye Devlet için ayrı ayrı aşağıdakileri gösterecektir:

 

Vergi hariç toplam satışlar (girişimci olmayanlara)

Satış vergisi türü (standart / indirimli)

Vergi oranı

Vergi tutarı (otomatik olarak hesaplanır)

Ayrıca toplam vergi borcunun belirtilmesi gerekir (otomatik olarak hesaplanır)

Önceki vergi dönemlerine ilişkin düzeltmelere ilişkin bilgiler

Tutarlar avro olarak belirtilmelidir. Değerleri yabancı para birimine çevirirken, Avrupa Merkez Bankası tarafından belirlenen vergilendirme döneminin son gününün dönüştürme oranı yeknesak olarak uygulanacaktır. O gün için döviz kuru belirlenmemişse ertesi günün kuru uygulanır.

 

Beyan edilen vergilerin zamanında ödenmesi

Import-One-Stop-Shop prosedüründe beyan edilen vergi tutarları, ödemenin vergilendirme dönemini takip eden takvim ayının sonuna kadar yetkili federal hazine tarafından alınması için zamanında transfer edilmelidir.

 

Otomatik ödeme mümkün değildir. İlgili banka bilgileri aşağıda ‘Banka bilgileri’ bölümünde bulunabilir.

Kayıt Yükümlülükleri

Vergi beyannamelerinin ve ödemelerin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için özel düzenleme kapsamında yapılan işlemlerin kayıtları tutulmalıdır. Kayıtlar, talep üzerine diğer AB üye devletlerinin Federal Merkezi Vergi Dairesi, yetkili vergi dairesi veya merkezi yetkili makamlarına elektronik olarak sunulmalıdır. Kayıtların saklama süresi on yıldır.

 

Arka Plan

01 Temmuz 2021’den itibaren, tüccarlar ve tüketiciler arasındaki sınır ötesi e-ticaret için KDV kurallarında bir dizi değişiklik yürürlüğe girecek. Bunlar aynı zamanda AB girişimcilerini ve üçüncü ülkelerden gelen tedarikçileri eşit bir zemine oturtma etkisine de sahiptir.

 

22 avroya kadar olan malların ithalatında KDV muafiyeti kaldırılarak, ithalat için tek adres olarak üçüncü topraklardan (Import-One-Stop-Shop) veya üçüncü ülkelerden ithal edilen ve değeri 150 avroya kadar olan malların mesafeli satışına ilişkin özel düzenleme oluşturulmuştur.

 

Bunun avantajı, tacirin üçüncü ülke topraklarından ithal edilen 150 avro değerindeki malların mesafeli satışını yaptığı tüm Üye Devletlerde vergi amaçları için kayıtlı olması gerekmemesi ve raporlama ve beyan yükümlülüklerine uyması gerektiğidir. Ancak Topluluk topraklarında özel düzenleme kapsamındaki tüm işlemleri tek bir beyannamede beyan edebilir.

 

Girişimci, özel Import-One-Stop-Shop düzenlemesine katılmayı ve Almanya’daki prosedüre kaydolmayı planlıyorsa, resmi olarak öngörülen veri kaydına göre kayıt başvurusu, veri aktarımı yoluyla Federal Merkezi Vergi Dairesi’ne vergilendirme döneminin başlangıcından önce sunulmalıdır.