fbpx

 

İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU DOLDURAN KİŞİLER HAKKINDA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Bu internet sitesine giren kişiler elektronik formu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Yusuf YALMAN Şirketi Almanya’da ki Genel Merkez Ofisi tarafından aydınlatılmaktadır.

 

İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi – Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.

 

Ad ve Soyad

 

E-posta adresi

 

Telefon numarası

 

Mesajınız

 

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : Kişisel verileriniz www.yalmans.com İnternet sitesinde doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla elde edilmektedr.

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: ; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,

 

Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

 

Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi

 

İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

 

Sözleşme imzalanması

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

Haklarınız – Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

 

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

 

Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

 

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

 

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 

Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

 

Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme

 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

 

Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi – Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

 

Veri Sorumlusu Unvan: Yalmans GmbH
E-posta adresi :[email protected]
Fiziki Posta adresi : Yalmans GmbH, Westerbergstr. 90, 38122 Braunschweig | DE278698772 HRB 203140 Amtsgericht Braunschweig